Program projekta Ekošola kot način življenja

Program Ekošola je mednarodno uveljavljen program celostne okoljske vzgoje in izobraževanja, namenjen spodbujanju in večanju ozaveščenosti o trajnostnem razvoju med otroki, učenci in dijaki skozi njihov vzgojni in izobraževalni program ter skozi aktivno udejstvovanje v lokalni skupnosti in širše.

Temeljna načela delovanja programa Ekošola

Osnovno načelo delovanja programa Ekošola je, da bodo otroci, učenci in dijaki kmalu v prihodnosti  vplivali in sprejemali pomembne odločitve na vseh ravneh našega življenja. Skozi dejavnosti v programu postajajo ambasadorji za uresničevanje trajnostnega razvoja ter vplivajo tudi na obnašanje odraslih ter spreminjajo njihove vzorce ravnanja. Program Ekošola je šola za življenje, zato v njem uresničujemo naslednja načela:

 • skrb za človeka vključuje varovanje zdravja, izgradnjo medsebojnih odnosov ter skrb za okolje in naravo
 • okoljska vzgoja je sestavni del ciljev in vsebin vsakega predmeta v izobraževalnem programu,
 • naravoslovne dejavnosti povezujejo cilje in vsebine med predmeti,
 • vrednostni cilji so sestavni del življenja šole,
 • dejavnosti  mladih so odraz ustvarjalnosti, novih idej in konkretnih akcij oziroma projektov,
 • vzgojno delo znotraj šole je celovito in povezano z lokalno skupnostjo in odločevalci,
 • prihodnost je v povezovanju mladih med državami Evrope in sveta.

Cilji programa Ekošola

Glavni cilj slovenskega programa Ekošola je vzgoja otroka in mladostnika, da skrb za okolje in naravo postane del življenja. Drugi cilji so:

 • uvajati vzgojo in izobraževanje za okoljsko odgovornost,
 • spodbujati in večati kreativnost, inovativnost ter izmenjavo idej,
 • učinkovita raba naravnih virov (voda, odpadki, energija)
 • povezovati okoljska vprašanja z ekonomskimi in socialnimi,
 • razvijati pozitivne medsebojne odnose
 • sodelovati pri preprečevanju in odpravi revščine,
 • vzgajati in izobraževati za zdrav način življenja v zdravem okolju,
 • povezovati ekošole v Sloveniji, EU in širše.

Prednosti programa EKO šole

Ekošola bogati čustvene vezi otrok in mladih do narave. Uči jih spoštovati drugačnost in ceniti naravne dobrine. Učencem in učiteljem daje priložnost, da znanje, ki ga pridobijo pri pouku, uporabijo v vsakdanjem življenju v šoli in izven nje. Za izpeljavo ciljev okoljskega izobraževanja izbira zanimive metode dela ter učencem pomaga uporabiti znanje, ki so ga osvojili pri pouku, za reševanje vsakdanjega življenja.

Program dela

V šolskem letu 2020/21 bo vsak razred izbral Eko predstavnika, kateri bo obveščal celoten razred o dejavnosti šole s poudarkom na EKO vsebinah. Eko predstavniki od 1. do 9. razreda se bodo po potrebi (načeloma enkrat na mesec) srečevali s koordinatoricama. Na teh srečanjih se bodo učenci sproti ozaveščali o različnih aktivnostih (zbiranje papirja, izrabljenih tonerjev, ločevanju odpadkov itd.). V letošnjem šolskem letu bomo največji poudarek dali dvema tematikama, in sicer: kako zmanjšati količino odpadne hrane in kako lahko odpadek koristno uporabimo (recikliranje).

Mesečni načrt dela z Eko predstavniki:

September:
ločevanje odpadkov, odgovorno ravnanje s
hrano, Eko himna,
celoletno zbiranje odpadnega papirja,
priprava zabojnikov za odpadni papir,
pregled košev za biološke odpadke

September:
ločevanje odpadkov, odgovorno ravnanje s
hrano, Eko himna,
celoletno zbiranje odpadnega papirja,
priprava zabojnikov za odpadni papir,
pregled košev za biološke odpadke
Februar:
nevarni odpadki, pravilno ločevanje odpadkov,
sejem Altermed v Celju.
Oktober:
ozaveščanje o hrani,
odgovorno ravnanje s hrano,
kako do manj odpadne hrane,
zdrava in nezdrava hrana,
od kod prihaja naša hrana,
jejmo lokalno (slovenski tradicionalni zajtrk),
recepti iz zavržene hrane, sodelovanje Eko
predstavnikov pri pripravi jedilnika
Marec:
priprave za izvedbo Eko dneva
(dan brez avtomobilov, zdravi načini gibanja,
gibanje kot življenje, tehtanje šolskih torb,
pravilna drža telesa pri sedenju, hoji …)
November:
pričetek EKO bralne značke,
pregled zabojnikov za odpadni papir, varčevanje
z energijo (ugašanje luči, zračenje učilnic,
racionalna poraba vode).
April:
učenje z gibanjem (EKO dan),
analiza dela z odpadno hrano
December:
ločevanje odpadkov,
spremljanje poteka EKO bralne značke,
zbiranje idej za sejem Altermed
Maj:
zaključevanje zbiralnih akcij,
pregled pravilnega ločevanja v razredu
Januar:
varčevanje z vodo in elektriko, zračenje učilnic
Junij:
analiza dela

* Čiščenje okolice šole (zaradi vzdrževalnih del v okolici šole bomo okolico čistili od marca naprej)

 

PROJEKTNI DELOVNI NAČRT

 1.HRANA NI ZA TJAVENDAN  (zmanjšajmo količino odpadne hrane)

2020/21 AKTIVNOST:
HRANA NI ZA TJAVENDAN
NAZIV AKTIVNOSTI:
Zmanjšajmo količino odpadne hrane
VODJI:
Maja K. Črnjavič, Dušanka Feguš
AKTIVNOST CILJI IZVAJALEC
1. Učence bomo spodbujali,
da bodo vzeli pri obrokih (zajtrk, malica, kosilo) le toliko hrane, kot je lahko pojedo.

2. Zbiranje receptov iz
odpadne hrane.

3. Na določen dan EKO
detektiv spodbuja učence v jedilnici, da pojedo čim več.

4. Dan brez odpadne hrane (tradicionalni slovenski
zajtrk).

Učence navajati na ustrezno
ravnanje in odnos do hrane.
Učenci zbirajo recepte za jedi iz odpadne hrane.
Spodbujanje učencev k
prehranjevanju.
Na dan tradicionalnega
slovenskega zajtrka bomo skušali ustvariti dan brez odpadne hrane.
Vsi učenci in učitelji šole.

2. ALTERMED – CELJE (ODGOVORNO S HRANO – ZDRAVA, URAVNOTEŽENA PREHRANA IN LOKALNA PRIDELAVA)

2020/21 AKTIVNOST:
Altermed – Celje Odgovorno s hrano – zdravo hrano jemo, se gibamo in zdravo živimo)
NAZIV AKTIVNOSTI:
Odgovorno s hrano
VODJI:
Maja K. Črnjavič, Dušanka Feguš
AKTIVNOST CILJI IZVAJALEC
Povezava s celoletnima šolskima projektoma Zdrava šola in Ekošola. Spodbujati zdravo prehranjevanje, se gibati in zdravo živeti. Vsi učenci in učitelji šole.

3. ZBIRALNA AKCIJA ODPADNEGA PAPIRJA IN KARTONA

2020/21 AKTIVNOST:
Zbiralna akcija odpadnega papirja in kartona
NAZIV AKTIVNOSTI:
Zbirajmo stari papir
VODJI:
Maja K. Črnjavič,
Dušanka Feguš
AKTIVNOST CILJI IZVAJALEC
Skozi celo leto bomo pred šolo organizirali zbiranje starega papirja. Ozaveščanje učencev o pomenu ločenega zbiranja odpadkov. Vsi učenci.

4. ZBIRALNA AKCIJA ODPADNIH BATERIJ, SIJALK, MAJHNIH ELEKTRIČNIH APARATOV (STARI DEL ŠOLE – VHOD)

2020/21 AKTIVNOST:
Zbiralna akcija odpadnih baterij, sijalk, majhnih električnih aparatov
NAZIV AKTIVNOSTI:
Zbirajmo baterije, sijalke, električni aparati
VODJI:
Maja K. Črnjavič,
Dušanka Feguš
AKTIVNOST CILJI IZVAJALEC
Učenci bodo v šolo prinašali omenjene odpadne predmete. V šoli je v to na določeno zbirno mesto v starem delu šole. Ustrezno ločevati odpadke. Vsi učenci in zaposleni na šoli.

5. ZBIRALNA AKCIJA ODPADNIH TONERJEV, KARTUŠ IN TRAKOV (UČILNICA 19)

2020/21 AKTIVNOST:
Zbiralna akcija odpadnih tonerjev, kartuš in trakov
NAZIV AKTIVNOSTI:
Zbirajmo rabljene kartuše in tonerje
VODJI:
Maja K. Črnjavič, Dušanka Feguš
AKTIVNOST CILJI IZVAJALEC
Učenci bodo v šolo prinašali odpadne tonerje, kartuše in trakove. Zbirno mesto v šoli je določeno v računalniški učilnici. Ustrezno ločevati odpadke. Vsi učenci in delavci šole.

6. OZAVEŠČEVALNA AKCIJA

2020/21 AKTIVNOST:
Ozaveščevalna akcija
NAZIV AKTIVNOSTI:
Ločujmo odpadke
VODJI:
Maja K. Črnjavič, Dušanka Feguš
AKTIVNOST CILJI IZVAJALEC
Eko predstavniki (EKO detektivi) bodo redno spremljali ločevanje smeti v učilnicah in skupnih prostorih šole. Ozaveščevanje učencev in ponotranjenje učnih nazorov. Eko predstavniki

EKO BRALNA ZNAČKA

2020/21

AKTIVNOST:

Branje knjig z ekološko vsebino.

NAZIV AKTIVNOSTI:
EKO bralna značka
VODJI:
Maja K. Črnjavič, Dušanka Feguš
AKTIVNOST CILJI IZVAJALEC
Skozi šolsko leto bodo učenci prebrali 2 knjigi iz zbirke ekološko ozaveščevalnih knjig. Knjigo predstavijo razredniku ali knjižničarki.

Spodbujanje branja.

Preko literature osvojiti ekološke teme.

Učitelji šole, EKO predstavniki.

Koordinatorici: mag. Maja Korban Črnjavič, Dušanka Feguš, prof.