1. OSNOVNI PODATKI O KATALOGU
Naziv šole:Osnovna šola Ormož
Naslov:Hardek 5
Pošta:2270 Ormož
Telefon:+386 (0)2 741 55 20
Faks:(02) 741 55 30
E-naslov:info@osormoz.si
Odgovorna uradna oseba:Aleksander Šterman, prof., ravnatelj šole
Datum objave kataloga:10. 12. 2005
Datum zadnje spremembe:20. 4. 2024
Katalog je dostopen na spletu:https://www.osormoz.si/o-soli/katalog-inf-javnega-znacaja/
Druge oblike kataloga:KIJZ v pisni obliki je dostopen v tajništvu šole.

2. SPLOŠNI PODATKI O ZAVODU IN INFORMACIJAH JAVNEGA ZNAČAJA, S KATERIMI RAZPOLAGA
Osnovna šola (v nadaljevanju: šola) je javni vzgojno-izobraževalni zavod, ki je bila ustanovljena z odlokom občine Ormož dne 13. 10. 2008.

Šola opravlja javno službo na področju 85.200 – osnovnošolsko izobraževanje. Poleg osnovne dejavnosti  opravlja še dopolnilne dejavnosti, navedene v odloku o ustanovitvi.

Šolski okolišu šole obsega: Dobrava, Dobravščak, Frankovci, Hardek, Hum, Lešniški vrh, Libanja od h. št. 4 do 27, Litmerk, Loperšice, Ormož, Pavlovci, Pavlovski vrh od h. št. 41 naprej, Pušenci, Runeč, Sp. Ključarovci in Žvab.

Šola je dolžna vpisati tudi otroke iz drugih šolskih okolišev, če ima proste kapacitete, ki omogočajo, da tak vpis ne bo povzročil oblikovanja oddelkov nad normativi, ki določajo maksimalno število otrok v oddelku, povečanja števila oddelkov brez soglasja pristojnega ministrstva ali prehoda v organizacijsko in pedagoško manj kvalitetne oblike dela.

Odgovornost za učence in otroke prevzemajo strokovni delavci šole v času izvajanja vzgojno-izobraževalnih dejavnosti  in drugih aktivnosti (organizirani dnevi, ekskurzije, šola v naravi,…) na področju prostora šole, ki obsega: stavbe šole, športno dvorano, dvorišče, športno igrišče, ograjen prostor šole in dovozne poti ter v prostorih, kjer potekajo druge dejavnosti.  

Organi šole so:
– svet šole,
– ravnatelj,
– svet staršev in
– strokovni organi: oddelčni učiteljski zbor, razrednik in strokovni aktivi.  

a) Podatki o organizaciji šole
Organizacijska enota
OSNOVNA ŠOLA ORMOŽ,
Hardek 5, 2270 Ormož
 
Organigram: POVEZAVA

b) Kontaktni podatki uradne osebe, pristojne za:

posredovanje informacij javnega značaja
Ime in priimek pristojne osebe:Aleksander Šterman
Delovno mesto in naziv:ravnatelj šole, profesor
Elektronski naslov:aleksander.sterman@osormoz.si
Poštni naslov:Osnovna šola Ormož, Hardek 5, 2270 Ormož
Službena telefonska številka:+386 (0)2 741 55 20

vodenje in odločanje upravnih postopkov na I. stopnji:
Ime in priimek osebe in naziv:Aleksander Šterman, prof., ravnatelj šole
Nosilec javnega pooblastila:  odgovoren za vodenje postopkov in odločanja v upravnih zadevah s področja pravic in dolžnosti učencev

vodenje in odločanje upravnih postopkov na II. stopnji:
Ime in priimek osebe in naziv:strokovna komisija se imenuje za posamezni primer
Pooblaščena oseba:  odgovorna za vodenje v upravnih zadevah in za dejanja v postopku pred izdajo odločbe

posredovanje splošnih informacij:
Ime in priimek pristojne osebe:Tajnica Osnovne šole Ormož
Elektronski naslov:info@osormoz.si
Poštni naslov:Osnovna šola Ormož, Hardek 5, 2270 Ormož
Službena telefonska številka:+386 (0)2 741 55 20

varstvo osebnih podatkov:
Ime in priimek pristojne osebe:
Spletna stran: 
DATAINFO.SI, d.o.o.
www.datainfo.si
Elektronski naslov:dpo@datainfo.si
Poštni naslov:DATAINFO.SI, d.o.o., Tržaška cesta 85, SI-2000 Maribor
Službena telefonska številka:+386 (0)2 620 43 00

c) Seznam glavnih predpisov z delovnega področja šole s povezavami na vsebino posameznega predpisa
Skupni zakoniZakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja                   
Zakon s področja osnovne šoleZakon o osnovni šoli (ZOsn)
Podzakonski aktiizdani na podlagi ZOFVI
izdani na podlagi ZOsn
Dostop do seznama predpisov – PIRS                                Pravno informacijski sistem                                  

č) Seznam predlogov predpisov, ki jih vodijo ministrstva in vladne službe ter lokalne skupnosti
Seznam predlogov predpisov na spletnem mestu             E-Demokracija
Seznam predpisov Evropske unijeEUR-Lex
Seznam predpisov v lokalnem registru predpisov:
Odlok o ustanovitvi Osnovne šole Ormož
Odlok o spremembi odloka o ustanovitvi Osnovne šole Ormož

                                                             

Splošni akti šole:
Pravila šolskega reda 2023/2024
Hišni red 2023/2024
Vzgojni načrt OŠ Ormož
Prometno-varnostni načrt Osnovne šole Ormož
Pravilnik subvencije šole v naravi
Pravila o prilagajanju šolskih obveznosti
Šolska pravila o uporabi orodij za poučevanje na daljavo na OŠ Ormož
Poslovnik o delu Sveta zavoda Osnovne šole Ormož – posodobljen  

d) Seznam sprejetih in predlaganih programov, strategij, stališč, mnenj, analiz in drugih podobnih dokumentov po vsebinskih sklopih

Letni delovni načrt                                                                                                            
Letni delovni načrt 2023/2024
Evalvacija LDN OŠ Ormož za šolsko leto 2022/2023  

Predstavitev šole  
Program dela za leto 2024  

Letni finančni in kadrovski načrt
Finančni načrt za leto 2024
Kadrovski načrt za leto 2024           

Letna poročila                                                                                                  
Poslovno poročilo 2023

e) Katalog upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov oziroma drugih uradnih ali javnih storitev, ki jih organ vodi oziroma zagotavlja svojim uporabnikom

Postopki, ki jih šola vodi na osnovi Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja:
– odločanje o imenovanju in razrešitvi ravnatelja šole ali vršilca dolžnosti ravnatelja,
– imenovanje in razreševanje članov sveta šole,
– imenovanje članov pritožbene komisije.

Postopki, ki jih šola vodi na osnovi Zakona o osnovni šoli:
vpis v 1. razred osnovne šole,
prepis otroka v drugo osnovno šolo pred začetkom obiskovanja 1. razreda,
– prestop v drugo osnovno šolo v drugem šolskem okolišu,
– prešolanje učenca v drugo osnovno šolo zaradi učnih ali vzgojnih razlogov,
– odložitev šolanja pred začetkom šolanja in med šolanjem v 1. razredu,
– oprostitev sodelovanja pri posameznem predmetu,
– prepoved obiskovanja osnovne šole po izpolnitvi osnovnošolske obveznosti,
– izobraževanje na domu, 
podelitev, dodelitev, mirovanje oziroma prenehanje statusa učenca perspektivnega ali vrhunskega športnika ter perspektivnega mladega umetnika ali vrhunskega mladega umetnika,
– prijava na jutranje varstvo in podaljšano bivanje,
prijava na šolsko prehrano,
– dodelitev subvencije za šolsko prehrano,
– dodelitev sredstev učencem, ki zaradi socialnega položaja ne zmorejo v celoti plačati prispevkov za materialne stroške programa – šola v naravi, učbeniki,
– odobritev brezplačnega prevoza v osnovno šolo,
– izdaja potrdila učencu, ko je spričevalo izgubljeno ali uničeno in ni ohranjen arhiv osnovne šole.

Postopki, ki jih šola vodi na osnovi Zakona o sistemu plač v javnem sektorju:
napredovanje v naziv strokovnega delavca na področju vzgoje in izobraževanja,
– napredovanje zaposlenih v plačne razrede,
– določitev višine dela plače za delovno uspešnost ravnatelja.

Postopki, ki jih šola vodi na osnovi Zakona o dostopu do informacij javnega značaja:
– odločanje o zahtevi za dostop do informacije javnega značaja in o ponovni uporabi.

Postopki, ki jih šola vodi na osnovi Zakona o javnem naročanju (ZJN-3):
– objava razpisne dokumentacije na portalu javnih naročil.

Sodni postopki:
– uveljavljanje izterjave dolgov, ki jih starši niso poravnali.

f) Seznam javnih evidenc, ki jih upravlja šola:
Šola ne vodi javnih evidenc.

g) Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov, ki jih vodi šola na podlagi področne zakonodaje s svojega delovnega področja:
– evidenca o številu oddelkov, o spolu učencev po oddelkih in razredih,Portal MIZŠ
– evidenca o dejanski zasedenosti delovnih mest,http://www.osormoz.si/
– evidenca o strukturi javnih uslužbencev po nazivih,(meni Zaposleni)
evidence o učencih, ki se vodijo v skladu s Pravilnikom o zbiranju in varstvu osebnih podatkov na področju osnovnošolskega izobraževanja,
– evidence, ki se vodijo v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.

3. OPIS NAČINA DOSTOPA DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA
Poleg dostopa na spletni strani: http://www.osormoz.si
je mogoč še fizični dostop na lokaciji: Osnovna šola Ormož, Hardek 5, 2270 Ormož

Uradne ure
– Ponedeljek od 6.30 do 14.30
– Torek od 6.30 do 14.30
– Sreda od 6.30 do 14.30
– Četrtek od 6.30 do 14.30
– Petek od 6.30 do 14.30

Uradne ure po telefonu so v poslovnem času šole.

4. STROŠKOVNIK
Stroški posredovanja informacij in način plačila stroškov ureja 16. in 18. člen Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja

5. MOREBITNI STROŠKOVNIK ZA PONOVNO UPORABO, CENIK IN DRUGI POGOJI ZA PONOVNO UPORABO  INFORMACIJ  JAVNEGA ZNAČAJA
Šola nima posebnega stroškovnika.

6. SEZNAM NAJPOGOSTEJE ZAHTEVANIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA, VKLJUČNO Z ZBIRKAMI PODATKOV
– Število učencev po razredih
– Število zaposlenih
– Šolski koledar
– Cenik prehranskih storitev
– Informacije javnih naročil