https://www.pinterest.co.uk/pin/429953095675744212/?nic=1

SKUPNOST UČENCEV ŠOLE IN ŠOLSKI PARLAMENT

V osnovni šoli se učenci organizirajo v oddelčne skupnosti. Oddelčna skupnost je temeljna oblika organiziranosti učencev enega oddelka. Učenci oddelčne skupnosti volijo dva (2) predstavnika oddelka v Skupnost učencev šole. Za uveljavljanje svojih pravic in interesov se oddelčne skupnosti preko svojih predstavnikov povezujejo v skupnost učencev šole. Šolski parlament je izvršilni organ skupnosti učencev šole. Sestavljajo ga učenci, ki jih izvoli skupnost učencev šole. Število predstavnikov se določi glede na število oddelkov v šoli. Šolski parlament skliče ravnatelj ali mentor skupnosti učencev šole.

Skupnost učencev šole sprejme letni program dela.

Letošnja tema otroškega parlamenta je MOJA POKLICNA PRIHODNOST. Osnovna šola Ormož bo na 30. otroškem parlamentu v Ljubljani zastopala osnovne šole Občin Ormož, Sveti Tomaž in Središče ob Dravi.

Mentorica Skupnosti učencev OŠ Ormož:

               Aleksandra Kociper, prof.