Nadarjeni otroci presegajo meje naših pričakovanj glede običajnega vedenja in pričakovanih sposobnosti za otroke določene starosti (Jasna Cvetković – Lay, psihologinja in specialistka za izobraževanje nadarjenih, ustanoviteljica in vodja združenja za nadarjene otroke “Bistrić”).

Albert Einstein je spregovoril šele v četrtem letu starosti. Šole ni maral in ni bil prav uspešen učenec.

Beethovnov učitelj glasbe je izjavil: “Kot skladatelj je povsem zanič.”

Iz Winstona Churchilla so se v šoli norčevali, ker je imel govorno napako. Pogosto je imel najslabše rezultate v razredu.

V strokovni literaturi ni enotne definicije nadarjenosti. Razlog je v tem, da nadarjeni niso neka homogena skupina, ampak se nadarjenost kaže v različnih oblikah in obsegih.

V 11. členu Zakona o osnovni šoli so nadarjeni učenci opredeljeni kot učenci, ki izkazujejo visoko nadpovprečne sposobnosti mišljenja ali izjemne dosežke na posameznih učnih področjih, v umetnosti ali športu. Šola tem učencem zagotavlja ustrezne pogoje za vzgojo in izobraževanje tako, da jim prilagodi vsebine, metode in oblike dela ter jim omogoči vključitev v dodatni pouk, druge oblike individualne in skupinske pomoči ter druge oblike dela.

ODKRIVANJE NADARJENIH UČENCEV

 

DELO Z NADARJENIMI NA NAŠI ŠOLI

Temelj dela z nadarjenimi učenci je v okviru učnega procesa, torej v razredu. Pri delu z nadarjenimi učenci moramo upoštevati individualnost, spodbujati samostojnost in odgovornost, skrbeti za celostni osebnostni razvoj učencev ter jih usmerjati k dejavnostim, ki so v skladu z njihovimi močnimi področji, jih spodbujati ter razvijati. Prav zato potrebujejo nadarjeni učenci drugačne, njim prilagojene, didaktične pristope in metode dela.

Možnost izbire učencev je tukaj temeljnega pomena, saj bodo le z lastnim trudom ter z ustrezno izbiro aktivnosti lahko razvijali svoja močna področja in pridobivali nove izkušnje skozi izkustveno in ustvarjalno učenje.

Izhodišča individualiziranih programov za nadarjene učence ob začetku šolskega leta oblikuje šolska svetovalna služba na podlagi individualnih razgovorov z učenci, ki izrazijo svoje interese in želje o predmetih, pri katerih so uspešni, kjer želijo znanje poglabljati in ga širiti ter o interesnih področjih, v katere se želijo vključevati.

Za sestavo individualiziranega programa je zadolžen razrednik v sodelovanju z učencem, s starši, z učitelji, ki učenca poučujejo, s svetovalno službo in z drugimi strokovnimi delavci. Vsak učitelj za svoj predmet izdela prilagoditve, s katerimi bo spodbujal identificirano področje učenca. Vsak učitelj je odgovoren za ustrezno izvajanje individualiziranega programa pri svojem predmetu. Mentorji interesnih dejavnosti in drugih dejavnosti šole so dolžni spodbujati učence na tistem področjih, ki se je izkazalo za učenčevo močno in na katerem je bil učenec identificiran.

Začetna evalvacija, kjer starši prejmejo svoj izvod individualiziranega programa, je izvedena ob začetku šolskega leta. Razrednik skupaj s starši, z učitelji, ki učenca poučujejo in svetovalno službo skozi vse šolsko leto spremlja napredek učenca in v program sproti vnaša morebitne spremembe. Ob koncu šolskega leta (v mesecu maju) je izvedena končna evalvacija individualiziranega programa z napotki za naslednje šolsko leto. Staršem predstavimo pregled aktivnosti, v katere se je med letom vključeval njihov otrok, prav tako pa prejmejo povratno informacijo o napredku otroka.