https://www.program-podezelja.si/sl/

EKSRP – Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja

Trajanje operacije: julij 2023 – junij 2025

Partnerji: Zavod Škatlica, Konjeniško društvo Središče ob Dravi, Osnovna šola Stanka Vraza Ormož, Osnovna šola Ormož

Skupna vrednost operacije (neto upravičeni stroški + DDV: 32,889.00 €, od tega vrednost sofinanciranja EKSRP 25,511.40 € (85 %)


Opis operacije:

Glavni cilj operacije je vzpostavitev mladinskega in konjeniškega centra, ki temelji na načelih trajnostnosti in vključevanju družbenih skupin, na katere imajo konji največ pozitivnih učinkov – in ki velikokrat nimajo dostopa do stika s konji – ter povezovanje centra z lokalnim okoljem. Operacija bo tako aktivno prispevala k dobrobiti družbe, konj, gospodarstva in okolja po principih celostnega in trajnostnega razvoja podeželskega okolja.

Operacija odpira nova delovna mesta in razvija rekreacijsko, kmetijsko in turistično infrastrukturo na prej zapuščenem kmetijskem zemljišču ter tako prispeva k izboljšanju pogojev za razvoj gospodarstva in kmetijstva. Operacija omogoča (fasilitirano) delo s konji otrokom in mladim, zlasti tistim, ki si ukvarjanja s konji drugače ne bi mogli privoščiti, in s tem dviguje kakovost življenja vključenim udeležencem ter širši lokalni skupnosti, ki bo med in po operaciji imela dostop do storitev in infrastrukture.

Z dinamičnim partnerstvom osnovnih šol in konjeniških ponudnikov spodbuja inovativna partnerstva, z vzpostavitvijo konjeniškega centra, ki vpeljuje inovativen pristop aktivnega hleva in trajnostnih načel, ozavešča o pomembnosti varovanja okolja in trajnostnega razvoja, z nudenjem brezplačnih konjeniških aktivnosti za vse mlade, zlasti pa mlade iz ranljivih skupin, ki se soočajo ali z ekonomskimi ovirami, duševnimi stiskami ali fizičnimi ovirami, spodbuja vključevanje ranljivih ciljnih skupin v družbo in procese učenja in: z vlaganjem v konjeniško infrastrukturo na posestvu ter razvoj terapevtskih konjeniških dejavnosti odpira nove možnosti za aktivno preživljanje prostega časa mladih v LAS UE Ormož in razvija programe za duševno in telesno zdravje mladih.

Cilji operacije:

Vzpostaviti dolgoročni primer dobre in inovativne prakse trajnostnega in vključujočega konjeniškega centra v Sloveniji, ki spodbuja prestrukturiranje kmetijstva v družbi, okolju, in naravi prijazne dejavnosti;

Izboljšati kvaliteto, dostopnost, infrastrukturno opremljenost in razširjenost športno-rekreativnih in turističnih konjeniških storitev ter usposobljenost konjeniškega kadra v LAS UE Ormož;

Omogočiti dostop do konjeniškega znanja in aktivnosti ranljivim družbenim skupinam, zlasti ljudem z nizkimi dohodki in drugimi ekonomskimi ovirami, invalidom, otrokom in mladostnikom s težavami v odraščanju ter osebam s težavami v duševnem zdravju;

Vzpostaviti dolgoročna partnerstva med ponudniki konjeniških storitev in osnovnimi šolami ter širšo lokalno skupnostjo;

Višati kakovost življenja lokalnega prebivalstva z nudenjem visokokvalitetnih športno-rekreacijskih konjeniških programov in programov za preživljanje prostega časa mladih v naravi, ki spodbujajo njihove delovne navade in razvoj talentov.


Aktivnosti operacije:

– vodenje in promocija,

– vzpostavitev modela aktivnega hleva za konje,

 – nakup opreme za jahanje in trajnostno ozaveščanje otrok,

– izvajanje aktivnosti, vključno z izobraževanjem za delo s konji in otroci.

Na posesti na Stari žagi pri Seniku bomo vzpostavili model aktivnega hleva, kjer imajo konji stalno možnost družbe, krme in svobode. Zgradili bomo utrjene izpuste, zasadili avtohtona drevesa, nasade zelišč in grmovnic ter poskrbeli za obogatitev vsakdanjega življenja konj.

V sodelovanju s partnerskimi organizacijami bomo kupili opremo za jahanje, s katero bomo delo s konji omogočili najmlajšim ter otrokom s posebnimi potrebami, ter opremo, ki med otroci spodbuja razmislek o trajnosti.

Skupaj s partnerskimi organizacijami bomo izvedli konjeniške dneve in delavnice s konji na posesti in pri partnerjih, poleg tega pa bomo za konjenike na območju LAS UE Ormož organizirali vsakoletno izobraževanje za (terapevtsko) delo s konji in otroci ter ranljivimi družbenimi skupinami.

Pričakovani rezultati operacije:

– Vzpostavljen pilotni model aktivnega hleva, ki temelji na načelih trajnostnosti;

– Podpora ponudnikom konjeniških storitev v UE Ormož z znanjem in infrastrukturno opremljenostjo za izvajanje visokokvalitetnih konjeniških aktivnosti z otroci in mladimi, tudi takimi, ki se soočajo s fizičnimi in drugimi ovirami;

Omogočenih vsaj 300 obiskov aktivnosti s konji otrok in mladih v UE Ormož in tako spodbujanje zdravega način življenja med mladimi ter dvig kvalitete preživljanja prostega časa;

Novo delovno mesto za polovični delovni čas družinskega terapevta in vodje projektov v konjeniškem centru.


Povezava na spletno stran: https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_sl
Evropska komisija za EKSRP

Povezava na spletno stran: http://www.program-podezelja.si/