ERASMUS+

Naslov projekta: Aktivni in zdravi učenci (Active and healthy students)

S pričetkom meseca septembra je naša osnovna šola uradno pričela z izvajanjem projekta v okviru akcije KA122-SCH, ki je namenjena mobilnosti osebja in učencev v splošnem izobraževanju za neakreditirane institucije. Projekt sofinancira program Evropske Unije Erasmus+.

Osnovni namen projekta je dvigniti kvaliteto pouka z vnašanjem gibanja in reduciranjem sedenja med poukom. Z novimi pristopi želimo vnašati aktivne oblike učenja in poučevanja, vzpodbujati motivacijo do dela in poskrbeti za bolj dinamičen, zanimiv, kvaliteten pouk, ki je naravnan k ohranjanju zdravja naših otrok. Cilji projekta so:

  1. Izboljšanje kvalitete pouka z vnašanjem gibalne aktivnosti
  2. Krepitev pedagoških kompetenc
  3. Ohranjanje psihofizičnega zdravja učencev
  4. Dvig digitalnih in jezikovnih kompetenc učencev ter usposabljanje multiplikatorjev zdravja

Učenci se bodo urili v prečnih veščinah kot so sodelovanje, komunikacija, predstavitev, samoevalvacija, krepili bodo jezikovno kompetenco in digitalno kompetenco. Sodelovanje v projektu bo učencem s pridobitvijo izkušenj, veščin, kompetenc in medkulturnega razumevanja vplivalo na oblikovanje pozitivne samopodobe in na samopotrditev. V tem šolskem letu bo skupina učencev (8) sodelovala z vrstniki iz grške šole (skupinska mobilnost učencev). V naslednjem šolskem letu pa je predvidena mobilnost na Poljsko (7 učencev).

Učitelji se bomo udeležili sledenja na delovnem mestu v tujini. Tako bomo v strokovno izpopolnjevanje vključili še evropsko dimenzijo, pridobili nova znanja in spoznanja ter krepili splošne in strokovne kompetence.

Pri zasnovi projekta smo si zadali naloge in cilje, ki se prepletajo z dejavnostmi in prednostnimi nalogami zavoda, zato smo prepričani, da bo projekt prinesel številne pozitivne učinke na učence, zaposlene in učni proces.

dr. Nataša Rizman Herga, koordinatorica