Karierna orientacija v osnovni šoli zajema delo z učenci, starši in vodstvom šole z namenom pomagati učencem pri izbiri in uresničevanju izobraževalne in poklicne poti.

Izraz karierna orientacija nadomešča staro poimenovanje tega področja, »poklicno usmerjanje«, ker bolj ustreza sedanjim razmeram in novejšim strokovnim spoznanjem. Karierna orientacija zajema naslednje aktivnosti:

 • poklicno informiranje,
 • diagnosticiranje,
 • poklicno svetovanje,
 • poklicno vzgojo,
 • namestitev,
 • zastopanje,
 • povratno informacijo in
 • spremljanje svetovancev.

Sodelovanje pri poklicni vzgoji

Poklicna vzgoja kot ena od aktivnosti karierne orientacije predstavlja program načrtovanih izkušenj, s pomočjo katerega učenec razvije predstave, znanja in veščine, ki mu omogočajo ustrezno odločanje in pomagajo pri prehodih z ene na drugo stopnjo izobraževanja. Izvaja se v okviru rednih predmetov, oddelčne skupnosti, drugih aktivnosti na šoli (npr. interesne dejavnosti) in izven šole.

Poklicno vzgojo v okviru rednega pouka izvajajo učitelji v skladu s cilji, ki so opredeljeni v učnem načrtu za te predmete. Poklicno vzgojo v okviru oddelčne skupnosti izvajajo razredniki in svetovalni delavci. Dejavnosti poklicne vzgoje izven pouka koordinirajo šolski svetovalni delavci.

Svetovalno delo z učenci:

 • informiranje učencev o nadaljnjem izobraževanju, poklicih in možnostih zaposlovanja,
 • organizacija obiskov učencev v podjetjih in pri drugih delodajalcih, tematskih razstav ipd.,
 • organizacija in koordinacija predavanj in pogovorov z zunanjimi strokovnjaki, s predstavniki posameznih poklicev, poklicnimi svetovalci Zavoda RS za zaposlovanje (v nadaljevanju ZRSZ) in drugimi,
 • izvedba predavanj oziroma delavnic za učence,
 • zbiranje podatkov o učencih za potrebe poklicnega svetovanja (anketiranje, diagnostični preizkusi ipd.),
 • individualno in skupinsko poklicno svetovanje.

Svetovalno in posvetovalno delo z učitelji in drugimi sodelavci na šoli:

 • sodelovanje s šolskim knjižničarjem pri vzpostavljanju in vzdrževanju baz poklicno-informativnih gradiv na šoli,
 • sodelovanje z učitelji pri načrtovanju in izvedbi poklicne vzgoje,
 • organizacija in vodenje timskih posvetov o izobraževalno-poklicni nameri učencev. Po potrebi šolska svetovalna služba pri obravnavi posameznega učenca sodeluje z učitelji, zdravniki, poklicnimi svetovalci ZRSZ in drugimi.

Svetovalno in posvetovalno delo s starši:

 • organizacija in izvedba predavanj in delavnic o vlogi staršev pri poklicnem razvoju in odločanju,
 • individualno poklicno svetovanje za starše (lahko skupaj z učenci) o poklicni izbiri.

Sodelovanje z vodstvom:

 • koordinacija aktivnosti karierne orientacije z vodstvom šole,
 • sodelovanje z vodstvom šole pri načrtovanju strokovnega izpopolnjevanja učiteljev na področju poklicne vzgoje,
 • sodelovanje z vodstvom šole pri organizaciji prostora, kjer bodo vsi učenci lahko dobili informacije, ki so potrebne za načrtovanje izobraževalne in poklicne poti.

Sodelovanje in koordinacija dela z zunanjimi ustanovami:

 • svetovalna služba koordinira aktivnosti karierne orientacije z ZRSZ,
 • svetovalna služba koordinira povezovanje s srednjimi šolami (informativni dnevi in drugi stiki med osnovnimi in srednjimi šolami),
 • svetovalna služba koordinira aktivnosti, ki so povezane z obiski učencev v podjetjih in drugih organizacijah.

Vir:

 • Čačinovič Vogrinčič, Gabi. Programske smernice. Svetovalna služba v osnovni šoli. Zavod Republike Slovenije za šolstvo, Ljubljana 2008.

 

Pripravila: Mojca Bauman Kralj, prof.

UPORBNE SPLETNE STRANI