Program projekta Zdrava šola

Naša šola bo posvečala veliko pozornosti sistematičnemu delovanju na področju zdravja – tako telesnemu, duševnemu, socialnemu in okoljskemu. Potrudili se bomo, da bo šola postala še bolj prijetno okolje, v katerem bomo vsi radi delali in se srečevali – tako učenci, učitelji in starši. V okolju, ki skrbi za telesno, duševno in socialno zdravje je poleg dobrega počutja tudi večja ustvarjalnost in posledično boljši učni rezultati. Čas, ki ga otroci tekom šolanja preživijo v šoli, je sijajna priložnost, da z načrtovanimi in usmerjenimi dejavnostmi za krepitev zdravja vplivamo na bolj zdrav življenjski slog in posledično na večje zdravje otrok, mladostnikov in kasneje odraslih ljudi.

Ob vključitvi v projekt Zdrave šole smo se zavezali naslednjim 12 ciljem Zdrave šole:

 1. Aktivno bomo podpirali pozitivno samopodobo vseh učencev s tem, da bomo pokazali, da lahko prav vsak prispeva k življenju v šoli.
 2. Skrbeli bomo za vsestranski razvoj dobrih medsebojnih odnosov med učitelji in učenci, učitelji med seboj ter med učenci.
 3. Potrudili se bomo, da bodo socialni cilji šole postali jasni učiteljem, učencem in staršem.
 4. Vse učence bomo spodbujali k različnim dejavnostim tako, da bomo oblikovali raznovrstne pobude.
 5. Izkoristili bomo vsako možnost za izboljšanje šolskega okolja.
 6. Skrbeli bomo za razvoj dobrih povezav med šolo, domom in skupnostjo.
 7. Skrbeli bomo za razvoj povezav med osnovno in srednjo šolo zaradi priprave skladnega učnega načrta zdravstvene vzgoje.
 8. Aktivno bomo podprli zdravje in blaginjo svojih učiteljev in učencev.
 9. Upoštevali bomo dejstvo, da so učitelji in šolsko osebje zgled za zdravo obnašanje.
 10. Upoštevali bomo komplementarno vlogo, ki jo ima šolska prehrana pri učnem načrtu zdravstvene vzgoje.
 11. Sodelovali bomo s specializiranimi službami v skupnosti, ki nam lahko svetujejo in pomagajo pri zdravstveni vzgoji.
 12. Vzpostavili bomo poglobljen odnos s šolsko zdravstveno in zobozdravstveno službo, da nas bo dejavno podprla pri učnem načrtu zdravstvene vzgoje.

PODROČJA ZDRAVJA, NA KATERIH ŠOLA ŽE DELUJE

Delujemo na različnih področjih zdravja, ki jih vključujemo v naš vzgojno-izobraževalni proces na tak način, da skušamo pozitivno vplivati na telesno, duševno in socialno počutje vsakega posameznika:

 • zdravstvena preventiva
 • zobna preventiva
 • predavanja s področja zdravstvene vzgoje v vseh razredih za učence
 • športni program Zlati sonček
 • plavalno opismenjevanje in smučarski tečaji
 • planinski krožek
 • športni krožki
 • skrbno načrtovanje šolske prehrane
 • vzpodbujamo pitje vode
 • delujemo kot EKO šola
 • projekt Medgeneracijsko sodelovanje
 • minuta za zdravje
 • rekreacijski odmori

PODROČJA ZDRAVJA, NA KATERIH ŽELIMO DOSEČI SPREMEMBE

a) DUŠEVNO ZDRAVJE

V razredne ure bomo uvedli preventivne delavnice, ki so usmerjene v oblikovanje samopodobe in samovrednotenja, ki sta sestavni del duševnega zdravja. Delavnice govorijo o ravnanju s čustvi, izražanju želja, potreb, postavljanja ciljev in razvoju socialnih spretnosti. Aktivnosti v delavnicah temeljijo na zdravi logiki in osnovnih vrednotah, prvinah in veščinah, ki so temelj naših odnosov in življenja. Učitelji lahko zelo veliko pripomoremo k dobri samopodobi učencev. Učiteljev vzor je zelo pomemben ter njegov sprejemajoč odnos s primernimi zahtevami in omejitvami do učenca. Želimo doseči pozitivno samopodobo, ki je varovalni dejavnik duševnega zdravja.

b) RAZVIJANJE POZITIVNE SAMOPODOBE VSEH UČENCEV

Učencem bomo pokazali, da lahko prav vsak prispeva k življenju v šoli; uvedli bomo samoocenjevanje; udeleževali se bomo športnih tekmovanj; vpletali bomo medgeneracijska povezovanja.

c) NADZOROVANJE TELESNE TEŽE

Učence bomo spodbujali k aktivnemu in kakovostnemu preživljanju prostega časa; sodelovali bomo z Zdravstvenim domom Ormož; redno in vsakodnevno bomo uživali sadje in zelenjavo; spodbujali bomo pitje vode.

d) PRAVILNA TELESNA DRŽA

Med poukom bomo navajali učence na pravilno sedenje in vstajanje, pravilno držo pri hoji in teku, pri nošenju šolske torbe; medpredmetno se bomo povezovali, pogovarjali na razrednih urah, roditeljskih sestankih in z opazovanjem sebe in drug drugega dosegli zaželeni cilj; Učilnice bomo opremili s plakati pravilne telesne drže; sodelovali bomo s specializiranimi službami v skupnosti.

 

PRIČAKOVANJA ŠOLE

S vključitvijo v projekt Zdrava šola, pričakujemo, da bomo bolj dosledno sledili dolgoročnim ciljem na področju varovanja zdravja in seveda ob tem dosegali spremembe na bolje. Prav tako pričakujemo, da bomo pridobili več znanja na tem področju ter ga lažje in bolj suvereno vključili v šolske vsebine in dejavnosti. Ker se zavedamo pomena zdravja, bomo načrtovali take dejavnosti, ki bodo pripomogle k boljšemu zdravju učencev. Ob tem pričakujemo, da bodo učenci pri dejavnostih, pri katerih bodo aktivni, sprejeli zdrav življenjski slog. Ker so starši zelo pomemben dejavnik, si želimo oz. pričakujemo, da nas bodo podprli (in sodelovali) pri dejavnostih, ki jih bomo na šoli peljali. Nenazadnje, a vendar ne najmanj pomembno, si želimo, da bi pri vseh udeležencih vzgojno – izobraževalnega procesa (učenci, starši in zaposleni) večali zavest o pomenu zdravja (tako telesnega, duševnega, socialnega kot okoljskega) ter njihovi odgovornosti za oblikovanje zdravega življenjskega sloga.

Nekaj konkretnih pričakovanj oz. sprememb na bolje lahko izrazimo na področjih gibanja, aktivnega preživljanja prostega časa, prehranjevanja otrok v šoli, oblikovanja pozitivne samopodobe, ki je ključnega pomena pri razvoju samospoštovanja.

NA KAKŠEN NAČIN SE BODO VKLJUČEVALI

a) Učenci

Učenci bodo obiskovali različne interesne dejavnosti. Pogovarjali se bodo o zdravih odnosih pri razrednih urah, imeli predavanja na različnih področjih, sistematske preglede … Učenci bodo zdrav način življenja prenesli v domače okolje. Vključevali se bodo v šolske gibalne aktivnosti, udeleževali se bodo rekreativnih odmorov, izvajali minuto za zdravje, aktivno bodo sodelovali na vseh športnih dnevih, sodelovali bodo na tekmovanjih (Rdeči križ, Sladkorna bolezen) ter preko projekta En, dva, tri, pomoč prihiti spoznavali tehnike pomoči.

b) Učitelji/kolektiv

Učitelji se bodo vključili v projekt Zdrava šola z dodatnim izobraževanjem, s vključevanjem minute za zdravje med vsako svojo učno uro ter s pripravami učencev na tekmovanja. Na šoli bo za celoten kolektiv tudi enkrat mesečno potekala gibalna dejavnost (pohod, kolesarjenje, aerobika).

c) Starši

Starši bodo sodelovali pri dejavnostih in projektih, ki jih šola izvaja. Svoje otroke bodo spodbujali k zdravemu načinu življenja s svojim zgledom.

d) Lokalna skupnost

Lokalna skupnost bo poskrbela, da bodo učencem razširili športno dvorano ter za urejene športne površine v Ormožu.

e) Zdravstvena služba

Zdravstvena služba bo skrbela za sistematske zdravstvene preglede učencev, pregledovanje zob in dodatna predavanja na področju zdravega načina življenja (Zdrave navade, Osebna higiena, Zasvojenost, Zdrav način življenja, Odraščanje,  Preprečevanje poškodb, Medsebojni odnosi, Pozitivna samopodoba in stres, Vzgoja za zdravo spolnost).

Vsebine promocije zdravja bomo izvajali od 1. do 9. razreda pri športni vzgoji, spoznavanju okolja, naravoslovju, biologiji, gospodinjstvu, različnih izbirnih predmetih in interesnih dejavnostih. Učenci bodo tako skozi celo leto spoznavali različna uporabna znanja s področja zdravega življenja.

Ob ocenjevalnih konferencah bodo učitelji poročali o delu, ki so ga opravili v okviru zdrave šole in ocenili učinke.

Tudi v vzgojnem načrtu naše šole je zdravju oz. zdravemu življenjskemu slogu dano pomembno mesto. Velik poudarek smo dali preventivnim dejavnostim (preprečevanje nasilja, zasvojenosti itd.) in oblikovanju dobre oddelčne klime ter skrbi za dobre medsebojne odnose. Tudi pravila so bila oblikovana na tak način, da bodo učenci sprejemali odgovornost za izbiro svojih vedenj in pri tem ne bodo ogrožali lastnega ali tujega zdravja. Menimo, da tako vzgojni načrt kot akcijski načrt omogočata ter spodbujata zdravje v najširšem pomenu besede.

Zapisala: Mateja Brumen Štibler, prof.